Home » O szkole

O szkole

Rok szkolny 2016/2017

Liczba oddziałów: 13

Liczba uczniów: Przedszkole: 49;    Szkoła Podstawowa: 107;   Gimnazjum: 48.

Rok szkolny 2015/2016

W bieżącym roku szkolnym szkoła posiada 14 oddziałów, z czego 2 w przedszkolu, 9 w szkole podstawowej i 3 w gimnazjum. Łącznie uczęszcza do nas 204 uczniów. Aż 125 osób stanowią uczniowie dojeżdżający do szkoły.

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2015-16

Lista dzieci przyjętych do klasy do kl. I PSP

ROK SZKOLNY 2014/2015

W tym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza 213 uczniów, z czego:

- uczniowie przedszkola stanowią – 42 osoby

- uczniowie szkoły podstawowej stanowią – 119 osoby

- uczniowie gimnazjum stanowią – 52 osoby

 

W roku szkolnym 2013/2014 do naszej szkoły uczęszcza 217 uczniów, z czego:

- uczniowie przedszkola stanowią – 46 osób

- uczniowie szkoły podstawowej stanowią – 108 osób

- uczniowie gimnazjum stanowią – 63 osób

Do naszej szkoły uczęszczają zarówno uczniowie dojeżdżający, jak i dochodzący.

Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej składa się z trzech placówek, co przedstawia  Akt założycielski Zespołu Placówek Oświatowych.

Zalety szkoły:

 • dobra atmosfera szkoły, dobre relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrekcją,
 • zintegrowane zespoły klasowe,
 • samorządność i przestrzeganie praw ucznia,
 • równość szans wszystkich uczniów,
 • otwartość dla środowiska – posiadanie wielu sojuszników: rodzice, absolwenci, księża
 • wykwalifikowana, stała kadra pedagogiczna,
 • nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje,
 • liczne sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach na szczeblu gminy, powiatu,
 • 99% uczniów uzyskuje promocję w przepisowym terminie,
 • 25-32% uczniów uzyskuje promocję z wyróżnieniem,
 • dobra opinia o szkole w środowisku,
 • dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
 • szkoła bezpieczna – wolna od narkotyków i innych używek,

Cele i zadania realizowane w szkole:

 •  Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 • Zapewnienia uczniom opieki pedagogicznej oraz pełnego bezpieczeństwa:
 • Umożliwianie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 • Umożliwianie uczniom rozwoju talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.
 • Umożliwianie uczniom realizacji obowiązku szkolnego oraz kontrola jego spełniania.

Zadania są realizowane poprzez:

 •  Prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Szczegółowy wykaz zajęć określa każdorazowo Projekt organizacji szkoły,
 • Umożliwienie korzystania ze sprzętu i pomocy będących w szkole oraz księgozbioru biblioteki,
 • Indywidualizację nauczania,
 • Prowadzenie świetlicy i stołówki szkolnej,
 • Organizowanie nauczania religii,
 • Współpracę z rodzicami, samorządem gminnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi organizacjami pozaszkolnymi,
 • Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.